Pril begin/Small Beginnings

Below the Dutch text you can read the English text.

43 Pril Begin

Het ontstaan van iets nieuws. Het zaadje dat in de grond geplant wordt waar een prachtige boom of gewas uit mag groeien. Een kindje dat groeit in de buik van de moeder. Een idee dat tot wasdom mag komen. Wat eraan voorafgaat is een eerste handeling. Een beslissing. Soms weloverwogen, soms heel spontaan en soms lijkt het ons te overkomen. Hoe dan ook voordat iets tot wasdom komt moet iets of iemand het geïnitieerd hebben. Op deze tekening zie je een pril begin. Het kindje in het midden. Nog zo kwetsbaar en klein. Het heeft de potentie om te groeien tot een prachtig wezen. Alles valt of staat bij koestering en voeding. En toch, ook al wordt dat gemist, er is altijd een mogelijkheid om Heel te zijn. Heb jij een idee? Denk je wel eens na over wat je zou willen delen met de wereld? Koester het, geef het aandacht en volg de groei tot volle wasdom. Deze kaart bekrachtigt om je idee, het nieuwe, het prille begin met je omgeving te delen.

Affirmatie: “Vruchtbare ideeën voeden mijn kado aan de wereld”

~~~

English:

The birth of something new. The seed that is planted in the ground from which a beautiful tree or crop may grow. A child that grows in the mother’s belly. An idea that is allowed to mature. What precedes this is a first action. A decision. Sometimes well-considered, sometimes very spontaneous and sometimes it seems to happen to us. In any case, before something comes to fruition, something or someone must have initiated it. In this drawing you see a very early beginning. The child in the middle. Still so vulnerable and small. It has the potential to grow into a beautiful being. Everything depends on nurturing and feeding. And yet, even if that is missed, there is always a possibility to be Whole. Do you have an idea? Do you ever think about what you would like to share with the world? Nurture it, give it attention and follow its growth to maturity. This card empowers you to share your idea, the new, the very beginning with those around you.

Affirmation: “Fertile ideas nurture my gift to the world”