Heel Zijn/Being Whole

Below the Dutch text you can read the English text.

26. Heel Zijn

Trede voor trede, van laag naar laag. Telkens dichterbij en ervaren dat bij elke nieuwe laag de energie anders aan voelt dan de vorige. Accepteer de ervaringen die daarmee gepaard gaan en vervolg je weg naar het her-inneren van jouw Heel Zijn. Het is bereikbaar. Het is niet alleen voor enkelen weggelegd. Het is voor iedereen. Je was al Heel voor je geboorte. Blijf op sommige treden/niveaus wat langer als dat nodig is. Rust dan uit, reflecteer, observeer, mijmer wat voor je uit en breng jezelf dan daarna weer in beweging. Stem je af op de Bron. Je hoeft tegen niemand op te kijken want iedereen volgt een pad dat perfect past. Verwacht je dat er grotere uitdagingen zullen komen? Voel je daar angst bij en bevriest die angst je? Onderzoek het. Ga dan terug naar een moment dat je dezelfde angst voelde en toch het onbekende bent ingestapt. Wat heb je toen ervaren? Werden uitdagingen groter of viel het je mee? Durf nieuwe stappen te zetten zonder dat je weet waar je uitkomt.

Affirmatie: “Vol vertrouwen neem ik de volgende stap om mijn ‘Heel Zijn’ te her-inneren.”

~~~

English:

Step by step, from layer to layer. Step by step, from layer to layer, getting closer and experiencing that with every new layer the energy feels different than the previous one. Accept the experiences that come with it and continue on your way to re-awakening your Wholeness. It is accessible. It is not only for some. It is for everyone. You were already whole before you were born. Stay on some steps/levels a bit longer if necessary. Then rest, reflect, observe, muse a bit and then bring yourself back into motion. Tune in to Source. You do not need to look up to anyone because everyone is following a path that fits perfectly. Are you expecting greater challenges? Do you feel fear and is that fear freezing you? Examine it. Then go back to a moment when you felt the same fear and yet you stepped into the unknown. What did you experience then? Were the challenges greater or less daunting? Dare to take new steps without knowing where you will end up.

Affirmation: “With confidence I take the next step to re-innovate my ‘Wholeness’.”