1. Algemeen

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

– opdrachtnemer: Coachingspraktijk Close 2 Nature, hierna te noemen, Close2Nature;

– opdrachtgever: de wederpartij van Close2Nature.

– overeenkomst: de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht.

– cursus: alle soorten lessen, zoals workshop, training, cursus, opleiding.

– cursist: deelnemer aan een workshop, training, cursus of opleiding.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten door Close2Nature, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Verantwoordelijkheid van de cursist m.b.t. het ontvangen van informatie

2.1 Onder alle omstandigheden bent u zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u met de ontvangen informatie omgaat. Close2Nature is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor effecten positief dan wel negatief voortvloeiend uit de keuzen en acties die gemaakt of gedaan worden door u als cliënt, noch voor acties voortvloeiend uit of gedaan naar aanleiding van een gegeven consult.

 1. Geheimhouding

3.1. Close2Nature en opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

3.2 Alle schriftelijke en mondelinge duidingen aan de hand van intuïtieve wastekeningen zijn bedoeld voor uw eigen privé gebruik en mogen nimmer in het openbaar worden gebruikt tenzij Close2Nature toestemming heeft gegeven.

 1. Annulering afspraken coachgesprekken

4.1 Indien een coachgesprek door omstandigheden niet door kan gaan, dient dit minimaal 24 uur van tevoren gemeld te worden aan Close2Nature. Wordt dit achterwege gelaten, dan worden de kosten voor een gesprek van de geplande tijdsduur in rekening gebracht.

 1. Annulering overige activiteiten 

5.1 Indien een workshop/teambuilding door omstandigheden niet door kan gaan hanteert Close2Nature de volgende regel.

Tot 6 weken voor de afgesproken datum kan kosteloos worden geannuleerd. Vindt de annulering plaats in de periode van 6 tot 2 weken voor de afgesproken datum dan is Close2Nature genoodzaakt 50% van het totaal geoffreerde bedrag in rekening te brengen. Annulering in de periode van 2 weken voor de afgesproken datum wordt het volledig geoffreerde bedrag in rekening gebracht.

5.2 Indien een training/lesdag vanwege onvoorziene omstandigheden door Close2Nature niet door kan gaan, dan zal Close2Nature een nieuwe datum voor die training/lesdag vaststellen.

5.3 Er geldt een minimumaantal inschrijvingen om een workshop/teambuilding of opleiding door te laten gaan. Wanneer een workshop/teambuilding of opleiding, vanwege te geringe belangstelling op de aangekondigde datum niet doorgaat, krijgt cursist hiervan tijdig bericht. Zonder tegenbericht wordt de inschrijving automatisch doorgeboekt naar de eerstvolgende gelegenheid waarop de desbetreffende cursus/lesdag van start gaat.

5.4 Annulering of wijziging van data van de workshop/teambuilding dient schriftelijk te geschieden.

5.5 Annulering van een cursus/opleiding door de cursist is mogelijk binnen 14 dagen na aanmelding. Restitutie van verschuldigde lesgelden is na deze 14 dagen niet meer mogelijk.

5.6 Annulering dient te allen tijde via email te gebeuren.

 1. Ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst (alleen geldig voor bedrijven)

6.1. Close2Nature en opdrachtgever kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen beide partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.

6.2. Close2Nature is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

– na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

– de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

6.3. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, heeft Close2Nature het recht op vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6.4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Close2Nature op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Close2Nature de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

6.5. Indien Close2Nature op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of tot schadeloosstelling is verplicht.

6.6. Close2Nature heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien:

– opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard;

– surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen;

– of anderszins het vrije beheer over het vermogen heeft verloren.

Opdrachtgever heeft dan geen recht op enige schadevergoeding. De vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn in deze gevallen onmiddellijk opeisbaar.

 1. Prijsopgaven en aanbiedingen

7.1. Alle prijsopgaven en aanbiedingen opgesteld door Close2Nature zijn vrijblijvend en zijn 14 dagen geldig, tenzij anders aangegeven.

7.2. De prijzen die vermeld staan in prijsopgaven en aanbiedingen zijn inclusief BTW tenzij anders is aangegeven. Reiskosten gemaakt door Close2Nature worden apart in rekening gebracht.

 1. Uitvoering van de overeenkomst

8.1. De overeenkomst tussen Close2Nature en opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van de opdracht, tenzij beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

8.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Close2Nature het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.

8.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Close2Nature aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Close2Nature worden verstrekt.

 1. Wijziging van de overeenkomst

9.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst overeenkomstig aanpassen.

9.2. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal Close2Nature daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

9.3. Close2Nature zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Close2Nature kunnen worden toegerekend.

 1. Betalingsvoorwaarden

10.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Close2Nature aan te wijzen bank- of girorekening. Close2Nature is gerechtigd om periodiek te factureren.

10.2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is in dat geval een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.

De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

10.3. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 1. Intellectueel eigendom

11.1. Alle door Close2Nature verstrekte stukken zoals cursusmateriaal, opdrachten, oefeningen, rapportages etc., zijn uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever/cursist zelf. Ze mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Close2Nature worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht. Dit geldt eveneens voor al het beschikbaar gestelde online trainingsmateriaal.

11.2. Close2Nature heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 1. Aansprakelijkheid

12.1. Indien Close2Nature aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

12.2. Close2Nature is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Close2Nature is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

12.3. Indien Close2Nature aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Close2Nature beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de opdracht een looptijd heeft van meer dan zes maanden, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

12.4. Close2Nature is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

12.5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Close2Nature aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Close2Nature toegerekend kunnen worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

12.6. Close2Nature is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

12.7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Close2Nature of door haar externe ingehuurde personen.

 1. Toepasselijk recht en geschillen

13.1. De rechter in de jurisdictie van Close2Nature is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Close2Nature het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

13.2. Op elke overeenkomst tussen Close2Nature en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 1. Uitleg en vindplaats van de voorwaarden

14.1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

14.2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Coachingspraktijk Close2Nature

Lochem, 1 januari 2017