Luister/Listen

Below the Dutch text you can read the English text.

47 Luister

In stilte Luisteren naar jezelf. Naar het diepst van je verlangen. Naar het verlangen van je ziel. Dat is wat deze kaart je komt brengen. Deze kaart betekent ook onderwijzen of onderwezen worden. Denk je er al een tijdje over na om een studie te gaan volgen? Doe dat dan. Het zal je verrijken. Of wellicht is het je droom om les te geven. Niet zozeer voor de klas maar meer in de zin van overdracht. Geef toe aan die oergevoelens. De leraar op deze kaart symboliseert jouw innerlijke leiding die dringend aan je vraagt om te Luisteren naar de roep van je ziel.

Affirmatie: “Ik volg mijn innerlijke leiding en ben afwisselend de leerling en de leraar”

~~~

English:

Listening to yourself in silence. To the depths of your longing. To the longing of your soul. That is what this card brings you. This card also means to teach or be taught. Have you been thinking about studying for some time? Then do so. It will enrich you. Or maybe your dream is to teach. Not so much in front of the class but more in the sense of transmission. Give in to those primal feelings. The teacher on this card symbolises your inner guidance urging you to listen to the call of your soul.

Affirmation: “I follow my inner guidance and am alternately the pupil and the teacher”.