Oceaan/Ocean

Below the Dutch text you can read the English text.

32 Oceaan

De Oceaan. Kabbelend in een bootje zie je een enorm oppervlak aan water om je heen. Je hebt geen idee wat zich onder dat bootje afspeelt. Wat je zou kunnen zien is of het water helder is of niet. In werkelijkheid zie je miljoenen liters water. Ze dragen herinneringen. Van heel ver terug. Dr Masaru Emoto heeft dat onderzocht. Hij vroor watermonsters in die vooraf waren blootgesteld aan negatieve of positieve woorden, gedachten, emoties of verschillende soorten muziek. Daarna maakte hij foto’s van de waterkristallen en stelde vast dat de positief beïnvloede watermonsters mooie en perfect gevormde kristallen opleverden, terwijl negatieve woorden, gedachten en emoties resulteerden in misvormde kristallen. Wij bestaan voor meer dan 70% uit water en zijn dus ook de dragers van herinneringen. Die kunnen we ook veranderen. Als wij veranderen dan verandert het collectief ook. Hoe zien jouw waterkristallen eruit? Op welke wijze zou je kunnen bijdragen?

Affirmatie: “Ik maak contact met mijn eigen stroming. Laat Liefde door me heen stromen en straal dit uit.”

~~~

English:

The ocean. Rocking in a boat, you see a huge surface of water around you. You have no idea what is going on underneath the boat. What you could see is whether the water is clear or not. In reality, you see millions of litres of water. They carry memories. Memories from a very long time ago. Dr Masaru Emoto has investigated this. He froze water samples that had previously been exposed to negative or positive words, thoughts, emotions or different types of music. He then took photographs of the water crystals and found that the positively influenced water samples produced beautiful and perfectly formed crystals, whereas negative words, thoughts and emotions resulted in misshapen crystals. We are made up of more than 70% water and are therefore also the carriers of memories. We can also change them. If we change, the collective changes too. What do your water crystals look like? In what way would you like to contribute?

Affirmation: “I connect with my own flow. Let Love flow through me and radiate this.”