Reflectie/Reflecting

Below the Dutch text you can read the English text.

28 Reflectie

Onze omgeving is een reflectie van onszelf. Ons huis, vrienden, werk, relaties. Allemaal spiegels en daaraan kunnen we zien hoe het met ons gaat. Vandaag koos je deze kaart om te reflecteren.
Zie je dolfijnen, twee handen tegen elkaar, water in beweging, vlindervleugels of misschien wel de vrouw die uit het water komt met haar armen uitgestrekt naar de hemel? Het kan ook zijn dat je iets anders ziet. Wat je ook ziet, vraag je af wat dat beeld voor je betekent.
~ Als deze kaart een spiegel is, wat zegt het spiegelbeeld je dan op dit moment?
~ Als deze kaart een doorkijkje is naar een andere versie van jezelf, wat representeert die andere zelf?
~ Als deze kaart een connectie is met een andere realiteit, een nieuwe realiteit, wat zie je dan?
Deze bijzondere kaart reflecteert en kan een verandering in gang zetten. Elke verandering, hoe klein ook, heeft effect op het grote geheel.

Affirmatie: “Ik reflecteer en daarmee creëer ik verandering voor mijzelf en mijn omgeving.”

~~~

English:

Our environment is a reflection of ourselves. Our home, friends, work, relationships. All are mirrors, and from them we can see how we are doing. This card reflects this to you.

Do you see dolphins, two hands together, water in motion, butterfly wings or maybe the woman coming out of the water with her arms stretched towards the sky? You may also see something else. Whatever you see, ask yourself what this image means to you.

~ If this card is a mirror, what is the mirror image saying to you right now?

~ If this card is a look through to another version of yourself, what does that other self represent?

~ If this card is a connection to another reality, a new reality, what do you see and feel?

This particular card reflects and can initiate change. Every change, no matter how small, has an effect on the big picture.

Affirmation: “I reflect and in doing so I create change for myself and those around me.”