Transmitter

Below the Dutch text you can read the English text.

9 Transmitter

Welke signalen vang je op? Uit de niet zichtbare realiteit of uit je fysieke realiteit. Zijn ze allemaal relevant? Kun je de signalen decoderen, omzetten en doorgeven of doorleven? Soms ontvangen we signalen die tijdelijke chaos kunnen veroorzaken. Het ligt eraan hoe we er mee omgaan. Elk signaal, wel of niet voor jou bestemd geeft je informatie over jezelf. Het kan zijn dat het je bevestiging geeft of iets in beweging zet. Ook kan het zijn dat je het mag transformeren zodat je zelf kunt transmuteren. Transformatie verandert vorm. Transmuteren is het bewegen naar een hogere frequentie. Wanneer je in staat bent om op deze wijze je bewustzijn te verruimen, kunnen je waarnemingen uitbreiden. Je bent dan in staat om het onzichtbare te zien, om het ongehoorde te horen, om het niet weten om te zetten in weten.

Affirmatie: “Ik zet alle signalen om in bruikbare informatie en vergroot hiermee mijn Weten.”

~~~

English:

What kind of signals do you pick up? From the non-visible reality or from your physical reality? Are they all relevant? Can you decode the signals, transform them and pass them on or live through them? Sometimes we receive signals that can cause temporary chaos. It depends on how we deal with it. Every signal, whether it is meant for you or not, gives you information about yourself. It may be that it gives you confirmation or sets something in motion. It may also be that you may transform it so that you can transmute yourself. Transformation is changing form. Transmutation is moving to a higher frequency. When you are able to expand your consciousness in this way, your perceptions can expand. You are then able to see the invisible, to hear the unheard, to transform the not-knowing into knowing. 

Affirmation: “I transform all signals into useful information and thereby expand my Knowing.”